Lapin korkeakoulukirjaston tietosuojaselosteet
Henkilötietoja sisältävät tallenteet

LAPIN KORKEAKOULUKIRJASTON TIETOSUOJAILMOITUS HENKILÖTIETOJA SISÄLTÄVIEN TALLENTEIDEN KUTEN VALOKUVIEN, ÄÄNITTEIDEN JA VIDEOIDEN KÄSITTELYSTÄ 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Päiväys 17.1.2024


Rekisterinpitäjä

Lapin korkeakoulukirjasto, y-tunnus 0292800-5
PL 122
FI-96101 Rovaniemi

 

Rekisterinpitäjän edustaja ja sen yhteyshenkilöt


Rekisterinpitäjän edustaja: Kirjastonjohtaja Susanna Parikka susanna.parikka@ulapland.fi
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö(t): Kirjastonjohtaja Susanna Parikka susanna.parikka@ulapland.fi

Yhteyshenkilöihin voi olla yhteydessä kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. Samoin myös kaikki oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt voi tehdä yllä olevalle yhteyshenkilölle.

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot


Lapin korkeakoulukonsernin tietosuojavastaavana toimii lakimies Jari Rantala. Häneen saa yhteyden sähköpostiosoitteesta tietosuoja@ulapland.fi.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Käsiteltävät henkilötiedot ovat erilaisia tallenteita kuten valokuvia, äänitteitä ja videoita ja niitä käsitellään Lapin korkeakoulukirjaston viestinnässä ja markkinoinnissa.

Lapin korkeakoulukirjasto voi ottaa tallenteita omissa tiloissaan ja tapahtumissaan läsnäolevista henkilöistä. Lapin korkeakoulukirjasto voi ottaa tallenteita myös muiden tahojen järjestämistä julkisista tapahtumista ja julkisista tiloista. Tapahtumat voivat olla joko fyysisiä tai virtuaalisia tai etä- tai hybriditapahtumia.

Lapin korkeakoulukirjaston ottamat tallenteet ovat myös Lapin korkeakoulukonsernin käytössä viestintä- ja markkinointitarkoituksissa.Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste


Henkilötietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen (TSA 2016/679) 6 artiklan 1 kohdanperusteella. Tarkemmat käsittelyperusteet ovat:
☒oikeutettu etu: Lapin korkeakoulukirjastolla ja Lapin korkeakoulukonsernilla on oikeutettu etu viestiä toiminnastaan ja markkinoida sitä.

 

Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja niiden säilytysajat


Lapin korkeakoulukirjasto ottaa tallenteita kuten valokuvia, äänitteitä ja videoita ja julkaisee tallenteita tiloissaan ja tapahtumissaan läsnäolevista henkilöistä.

Lapin korkeakoulukirjasto säilyttää tallenteita viestintää ja markkinointia varten kunnes rekisteröity pyytää henkilötietojensa poistamista. Tallenteita säilytetään, jotta ne ovat käytettävissä esimerkiksi Lapin korkeakoulukonsernin historiikkia varten.

Rekisterinpitäjä arvioi tallenteiden käyttötarkoituksen sopivuuden aina tapauskohtaisesti ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.Tietolähteet


Henkilötiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.Henkilötietojen suojauksen periaatteet


Tallenteet kuten valokuvat, äänitteet ja videot otetaan Lapin korkeakoulukirjaston tai muiden tahojen julkisissa tiloissa ja julkisissa tapahtumissa eivätkä ne sisällä erityisiä henkilötietoryhmiä. Tallenteita säilytetään Lapin korkeakoulukonsernin verkkoasemalla tai muulla vastaavalla sähköisellä alustalla, mihin ei ole pääsyä muilla kuin niillä Lapin korkeakoulukonsernin työntekijöillä, jotka tarvitsevat tallenteita työtehtäviensä hoitoon. Pääsy sähköisille alustoille on rajattu teknisesti esimerkiksi salasanoin.Käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät


9.1 Tietojärjestelmät

Tallenteita käsitellään Lapin korkeakoulukonsernin käytössä olevilla tietojärjestelmillä.

Tallenteita saatetaan käsitellä myös ulkopuolisen palveluntarjoajan alustoilla kuten Facebookissa ja Instagramissa ja muissa vastaavissa sosiaalisen median kanavissa. Näiltä osin henkilötietojen käsittelyssä sovelletaan kyseisten palveluntarjoajien omia tietosuojaselosteita.

9.2 Evästeet

Henkilötietojen käsittelyn selainpohjaisissa tietojärjestelmissä käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään palvelujen toteuttamiseen, helpottamaan palveluihin kirjautumista sekä mahdollistamaan palvelujen käytön tilastointia. Käyttäjä voi selainohjelmassaan estää evästeiden käytön, mutta tämä voi estää järjestelmän asianmukaisen toiminnan.Tietojen säännönmukaiset siirrot ja luovutukset


Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta ulkopuolisille tahoille.Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Tietoja ei siirretä tai luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Automatisoitu päätöksenteko


Henkilötietojen käsittelyssä ei tapahdu automaattista päätöksentekoa.Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen


Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen kohdassa 1 mainittu henkilö.


Rekisteröidyn oikeudet

Suostumuksen peruuttaminen (GDPR, 7 artikla)
Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennensen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus saada pääsy tietoihin (GDPR, 15 artikla)
Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö ja mitä henkilötietoja sinusta käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (GDPR, 16 artikla)
Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.

Oikeus tietojen poistamiseen (GDPR, 17 artikla)
Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:

a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
b) peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
c) vastustat käsittelyä (kuvaus vastustamisoikeudesta on alempana) eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä;
d) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
e) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöönperustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteennoudattamiseksi.


Oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos tietojen poistamisen estää tietyissä yksittäistapauksissa tietosuoja-asetuksessa tai Suomen tietosuojalainsäädännössä säädetyt perusteet.


Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (GDPR, 18 artikla)
Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen, jos kyseessä on jokin seuraavista olosuhteista:

a) kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa Lapin korkeakoulukonserni voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;
b) käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
c) Lapin korkeakoulukonserni ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi,esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai
d) olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä (ks. tarkemmin alla) odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.


Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (GDPR, 20 artikla)
Sinulla on oikeus saada Lapin korkeakoulukonsernilta toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle Lapin korkeakoulukonsernin estämättä, jos käsittelyn oikeusperuste on suostumus tai sopimus, ja käsittely suoritetaan automaattisesti. Kun käytät oikeuttasi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, sinulla on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.

Vastustamisoikeus (GDPR, 21 artikla)
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely perustuu yleiseen etuun tai oikeutettuun etuun. Tällöin Lapin korkeakoulukonserni ei voi käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos se voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Lapin korkeakoulukonserni voi jatkaa henkilötietojesi käsittelyä myös silloin, kun sen on tarpeellista yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

Oikeuksista poikkeaminen
Tässä kohdassa kuvatuista oikeuksista saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa poiketa tietosuoja-asetuksessa ja Suomen tietosuojalainsäädännössä säädetyillä perusteilla. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.


Valitusoikeus
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.


Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Linkki: Ilmoitus tietosuojavaltuutetulle
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Kirjaamo: 029 566 6768

Kaukopalvelu

Laadittu 7.2.2023

Rekisterinpitäjä

Lapin korkeakoulukirjasto (Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteinen erillinen laitos)

Lapin ammattikorkeakoulu
Jokiväylä 11 C
96300 ROVANIEMI    

Lapin yliopisto
PL 122
96101 ROVANIEMI

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kirjastonjohtaja Susanna Parikka
Lapin yliopisto
PL 122
96101 ROVANIEMI
susanna.parikka@ulapland.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kirjasto käsittelee henkilötietoja kaukopalvelun asiakassuhteen hoitamiseksi ja lähettääkseen asiakkaalle kaukopalveluun liittyviä viestejä.
Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietoja käsitellään sopimussuhteeseen perustuen asiakaspalvelun toteuttamiseksi, ja palvelu edellyttää henkilötietojen antamista.
Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Kerättäviä henkilötietoja ovat nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja kirjastokortin numero.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötiedot tallennetaan WebKake-kaukopalvelusovellukseen, jonka palvelin sijaitsee Irlannissa.

Henkilötietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa laskutusta varten Lapin yliopiston talouspalveluille.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n / ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot ja tilaushistoria poistetaan 6 vuoden kuluttua viimeisestä asiakastapahtumasta, mikäli asiakkaalla ei ole hoitamattomia velvoitteita.

Mistä saamme henkilötietoja?

Henkilötiedot saadaan kirjastojärjestelmästä tai asiakkaalta.

Miten käsittelemme tietoja?

Tietoja säilytetään asianmukaiset tietoturvavaatimukset huomioiden. Tietoja käsittelevät ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta siihen peruste. WebKake-sovellukseen pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus pyytää pääsyä omiin henkilötietoihinsa sekä henkilötietojen oikaisemista. Lisäksi tietyissä tilanteissa on oikeus pyytää henkilötietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Tarkastuspyynnöt osoitetaan yliopiston tietosuojavastaavalle (sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@ulapland.fi, postitse osoitteella Tietosuojavastaava, Lapin yliopisto, PL 122, 96101 ROVANIEMI).

Asiakkaalla on myös oikeus tehdä henkilötietojen käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle, yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle.

Kirjastojärjestelmä

Laadittu 28.11.2022, päivitetty 12.1.2023

Rekisterinpitäjä

Lapin korkeakoulukirjasto (Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteinen erillinen laitos)

Lapin ammattikorkeakoulu
Jokiväylä 11 C
96300 ROVANIEMI    

Lapin yliopisto
PL 122
96101 ROVANIEMI

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kirjastonjohtaja Susanna Parikka
Lapin yliopisto
PL 122
96101 ROVANIEMI
susanna.parikka@ulapland.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lapin korkeakoulukirjasto ylläpitää kirjastojärjestelmän asiakasrekisteriä kirjaston lainauspalveluiden järjestämiseksi. Kirjasto käyttää asiakasrekisterin tietoja painetun aineiston lainauksen ja asiakkaiden lainausoikeuden valvontaan, yhteydenpitoon asiakkaan kanssa, palauttamatta jääneen aineiston perintään, kaukopalvelun hoitamiseen ja tilastointiin. Tilastointi ei sisällä henkilötason tietoja.

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1. kohdan b) sopimuksen täytäntöönpano (jossa rekisteröity on osapuolena). Asiakas tekee kirjaston kanssa sopimuksen ottaessaan kirjastokortin. Sopimusta vastaan asiakas saa kirjaston aineistoon määräaikaisen käyttöoikeuden.

Lisäksi henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1. kohdan e) käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

Mitä tietoja käsittelemme?

Kirjaston asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja

 • nimi
 • henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika
 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
 • opiskelija- ja henkilökunta-asiakkaan LUC-organisaation käyttäjätunnus ja sen viimeinen voimassaolopäivä
 • kirjastokortin numero
 • asiointikieli
 • asiakasryhmä ja tilastointiryhmä (esim. opiskelija, henkilökunta, ulkopuolinen)
 • tiedot asiakkaan voimassaolevista lainoista ja varauksista sekä palauttamattomiin aineistoihin liittyvistä toimenpiteistä ja maksuista
 • lainahistoria (lainaustiedot säilytetään nidetasolla kolmelta viimeiseltä asiakkaalta tai 2 vuotta)
 • Asiakkaalle kirjastojärjestelmästä lähetetyt viestit (sähköposti)

Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tiedot poistetaan kirjastojärjestelmästä vuosi opintojen päättymisen jälkeen, mikäli asiakkaalla ei ole hoitamattomia velvoitteita (palauttamattomat lainat, korvaukset).

Henkilötietojen tietolähteet

Uusien asiakkaiden henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijarekisteristä tai henkilöltä itseltään.

Yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tiedot päivittyvät kyseisen organisaation opiskelijarekisterin kautta.

Muut asiakkaat voivat itse päivittää yhteystietonsa verkkopalvelu LUC-Finnan kautta (https://luc.finna.fi).

Mikäli asiakasta ei tavoiteta asiakasrekisterissä olevien yhteystietojen avulla, voi henkilökunta tarvittaessa tarkistaa asiakkaan yhteystiedot Digi- ja väestötietokeskuksesta tai muusta osoite- tai puhelinpalvelusta.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötiedot tallennetaan Alma-kirjastojärjestelmän toimittajan Ex Libriksen palvelimelle, joka sijaitsee Euroopassa. Lapin korkeakoulukirjasto on solminut henkilötietojen käsittelysopimuksen Ex Libriksen kanssa.

Tuudo-sovelluksella kirjastokorttia käyttävien asiakkaiden henkilötietoja tallentuu Tuudo Oy:n tietojärjestelmiin (Tuudon tietosuojaseloste).

Kaukopalvelua käyttävien asiakkaiden henkilötietoja siirtyy WebKake-kaukopalvelusovellukseen (Kaukopalvelun tietosuojaseloste)

Maksettaessa asiakasmaksuja verkkosivujemme kautta henkilötietoja siirtyy Paytrail Oyj:lle (Paytrailin tietosuojaseloste).

Henkilötietoja luovutetaan Lapin yliopiston talouspalveluille palauttamattomien lainojen laskutuksen yhteydessä.

Kirjastojärjestelmän verkkosivusto käyttää Finna-palvelua (Finnan tietosuojaseloste).

Tietoja ei siirretä EU:n / ETA:n ulkopuolelle.

Miten käsittelemme tietojasi?

Tietoja käsitellään järjestelmässä niihin tarkoituksiin, joihin tiedot on kerätty.

Tietoja voidaan käyttää myös tilastointi- ja tutkimustarkoituksiin. Tällöin käytettävät tiedot tehdään pääsääntöisesti tunnisteettomiksi niin, ettei yksittäinen henkilö ole niistä tunnistettavissa.

Tietoja säilytetään asianmukaiset tietoturvavaatimukset huomioiden. Tietoja käsittelevät ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta siihen peruste. Kirjastojärjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus pyytää pääsyä omiin henkilötietoihinsa sekä henkilötietojen oikaisemista. Lisäksi tietyissä tilanteissa on oikeus pyytää henkilötietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Henkilötiedot voi tarkastaa kirjautumalla LUC-Finna-käyttöliittymään. Jos asiakas haluaa tarkastella muita kuin LUC-Finnassa näkyviä tietojaan, toimitetaan asiasta pyyntö yliopiston tietosuojavastaavalle (sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@ulapland.fi, postitse osoitteella Tietosuojavastaava, Lapin yliopisto, PL 122, 96101 ROVANIEMI).

Asiakkaalla on myös oikeus tehdä henkilötietojen käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle, yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle.

 

Lauda-julkaisuarkisto

Laadittu 24.5.2018

Rekisterinpitäjä

Lapin yliopisto
PL 122, 96101 Rovaniemi
Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi
Puh. 016 341 341
Y-tunnus 0292800-5

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Toni Raja-Hanhela
Lapin korkeakoulukirjasto
+358 40 573 3492

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Lakimies Jari Rantala
Oikeudelliset palvelut
+358 40 547 2583
tietosuoja@ulapland.fi

Rekisterin nimi

Lauda-julkaisuarkisto

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Lauda-julkaisuarkistossa julkaistaan yliopiston avoimia ja rajoitettuja julkaisuja, sekä näiden julkaisujen metatietoja

Rekisterin pitämisen peruste

Sopimus

Rekisterin tietosisältö

Julkaisujen metatiedot ja kokotekstit. Julkaisujen lupatiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Julkaisun yhteydessä annetut tiedot julkaisusta. Julkaisun bibliografiset tiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Avoimet julkaisut ovat luettavissa www-selaimella. Julkaisujen metatiedot ovat vapaasti haravoitavissa OAI-PMH-rajapinnan kautta toisiin palveluihin.

Rajoitettuun kokoelmaan kuuluvat työt ovat luettavissa vain Lapin korkeakoulukirjaston yliopistokirjaston tiloissa.

Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

Julkaisuarkiston tiedot näkyvät järjestelmissä, jotka ovat haravoineet metatiedot OAI-PMH-rajapinnalla. Julkaisuarkiston tiedot näkyvät myös Lapin korkeakoulukirjaston LUC-Finna-palvelussa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Julkaisujen metatiedot ovat avoimesti saatavilla verkon kautta. Avointen julkaisujen kokotekstit ovat vapaasti saatavilla verkon kautta. Rajoitetun kokoelman kokotekstit ovat saatavilla vain kirjaston tiloissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A manuaalinen aineisto

Julkaisujen julkaisusopimukset säilytetään kirjastossa lukitussa tilassa.

B sähköisesti käsiteltävät tiedot

Lauda on Kansalliskirjaston ylläpitämä DSpace-pohjainen julkaisuarkisto. Kansalliskirjasto huolehtii teknisestä ylläpidosta ja varmuuskopioinnista.

Tietojen tallentaminen ja käsittely on rajattu vain osalle kirjasto henkilökunnasta. Järjestelmään on erilliset käyttäjätunnukset ja salasanat, joilla tietojen tallennus ja muokkaaminen tapahtuvat.

Fyysinen suojaus noudattaa yliopiston tietoturvasäännöksiä. Järjestelmän palvelimet sijaitsevat Suomessa. Sovelluksen ja palvelimen välinen yhteys on suojattu.

Tietojen säilytysaika

Julkaisujen tiedot säilyvät järjestelmässä niin kauan kuin julkaisut ovat saatavissa. Julkaisut joilla ei ole tekijöiden kanssa tehtyä voimassa olevaa julkaisulupaa poistetaan järjestelmästä

Rekisteröidyn oikeudet

 • tietojen tarkastusoikeus
 • tietojen korjaaminen
 • tietojen poistaminen
 • tietojen käsittelyn rajoittaminen
 • tietojen siirto-oikeus
 • vastustamisoikeus
Yhteishenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava, yhteystiedot selosteen alussa.
Asiakastyytyväisyyskysely

REKISTERINPITÄJÄ

Lapin korkeakoulukirjasto (Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteinen erillinen laitos)

Lapin ammattikorkeakoulu
Jokiväylä 11 C
96300 ROVANIEMI

Lapin yliopisto
PL 122
96101 ROVANIEMI

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Kirjastonjohtaja Susanna Parikka
Lapin yliopisto
PL 122
96101 ROVANIEMI
susanna.parikka@ulapland.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Kirjasto järjestää vuosittain palveluja koskevan asiakastyytyväisyyskyselyn, jonka yhteydessä vastaajat voivat halutessaan osallistua arvontaan. Itse kyselyssä ei kerätä henkilötietoja eikä vastaajasta tallennu koneellisia tunnisteita. Arvonnan järjestämiseksi kerätään ja tallennetaan väliaikaisesti henkilötietoja (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Tietoja käytetään arvonnan suorittamiseksi, voittajille ilmoittamiseksi sekä palkinnon toimittamiseksi. Henkilötiedot poistetaan palkinnon toimittamisen jälkeen viimeistään kahden viikon kuluessa toimituksesta. Arvontalomakkeella kerätyt henkilötiedot eivät yhdisty itse kyselyyn.

Kysely on avoinna vastaajille maalis-huhtikuussa 2024. Kyselyyn vastaaminen ja arvontaan osallistuminen ovat asiakkaille vapaaehtoista. Kyselyyn voi vastata osallistumatta arvontaan.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Kerättäviä henkilötietoja ovat nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

HENKILÖTIETOJEN TIETOLÄHTEET

Henkilötiedot saadaan arvontaan osallistuvilta asiakkailta.

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Henkilötiedot tallennetaan Webropol-järjestelmään.

Henkilötietoja ei luovuteta muuhun käyttöön.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n / ETA:n ulkopuolelle.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Arvontaa varten kerätyt henkilötiedot poistetaan palkinnon toimittamisen jälkeen viimeistään kahden viikon kuluessa toimituksesta.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Tietoja säilytetään asianmukaiset tietoturvavaatimukset huomioiden. Tietoja käsittelevät ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta siihen peruste. Webropol-sovellukseen pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

TARKASTUSOIKEUS

Asiakkaalla on oikeus pyytää pääsyä omiin henkilötietoihinsa sekä henkilötietojen oikaisemista. Lisäksi tietyissä tilanteissa on oikeus pyytää henkilötietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Tarkastuspyynnöt osoitetaan yliopiston tietosuojavastaavalle (sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@ulapland.fi, postitse osoitteella Tietosuojavastaava, Lapin yliopisto, PL 122, 96101 ROVANIEMI).

Asiakkaalla on myös oikeus tehdä henkilötietojen käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle, yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK