Skip to main content

Kirjoittaminen

Esimerkkejä lähdeluettelosta, soveltaen APA 6 -viittaustyyliä (LaY, Kielikeskus)

Niiniluoto, I. (2002). Johdatus tieteenfilosofiaan. Käsitteen- ja teorianmuodotus. Helsinki. Otava.

Heikkinen, V., Hiidenmaa, P. & Tiililä, U. (2000). Teksti työnä, virka kielenä. Helsinki. Gaudeamus.

Amaden-Crawford, C. (2018). The art of fashion draping (5th ed.). London: Bloomsbury Publishing. https://doi.org/10.5040/9781501328510

Duxbury, N., & Richards, G. (toim.). (2019). A research agenda for creative tourism. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Suomennettu teos:
Neisser, U. (1982). Kognitio ja todellisuus. Suomentanut Helena Janhukainen. Helsinki. Weilin & Göös. Englanninkielinen alkuteos 1976.

Tekijän tai toimittajan nimi

 • toimittajan nimen perään merkitään (toim.) tai vastaava lyhenne
 • tekijän ollessa yhteisö vastuuyhteisön nimi esitetään samassa muodossa kuin se esiintyy julkaisussa
 • henkilö- tai yhteisötekijän puuttuessa viitteeseen merkitään ensimmäiseksi teoksen nimi


​Oikeustieteessä on käytössä "Viittaaminen kotimaisissa oikeustieteellisissä julkaisuissa" -suositus.

RefWorksissa on kielikeskuksen ohjeen mukaan viittaustyyli: "APA-sovellus LaY Kielikeskus". RefWorksissa on oikeustieteen ohjeen mukaan kaksi viittaustyyliä: "OTK Lay (Harvard), lähteet sulkuviitteissä" ja "OTK LaY (suom. oikeustiet. suositus), lähteet alaviite".

Lehtiartikkelit

Harmanen, M. (2011). Kielitiedolla lisää kielitajua – perusopetuksen ja lukion kielitiedon opetus. Virittäjä, 115 (3), 385-394.

Sintonen, S. & Pehkonen, A. (2014). Effect of social networks and well-being on acute care needs. Health & Social Care in the Community, 22(1), 87-95. https://doi.org/10.1111/hsc.12068

Toimitettujen teosten artikkelit (kokoomateosten artikkelit)

Uljas-Rautio, K. (2010). Kirjoittamisen ja lukemisen taito. Teoksessa J. Hurtig, M. Laitinen & K. Uljas-Rautio (toim.) Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. (149-182). Jyväskylä. PS-kustannus.

Ohjeita

 • käytä DOI-numeroa (=pysyvä osoite), jos se on ilmoitettu 
 • verkko-osoitetta ei tarvitse merkitä lehdestä, joka ilmestyy myös painettuna
 • jos vuosikertaa ei ole mainittu, kerrotaan lehden numero (Virittäjä-lehden artikkelissa se olisi ollut 3/2011)

Esimerkit

Vastuullinen tiede. Tutkimusetiikka ja tiedeviestintä Suomessa. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ja Tutkimuseettinen neuvottelukunnan sivusto. https://www.vastuullinentiede.fi.

Verkkolähteisiin viittaaminen

Lähdeluettelossa on bibliografisten tietojen lisäksi kerrottava, miten aineistoon pääsee käsiksi:

 1. Korvaa URL-osoitteet pysyvällä tunnuksella (DOI, Handle, URN) aina kun mahdollista.
  DOI:sta voi tehdä linkin: https://doi.org/[DOI-tunniste]. DOI:n voi selvittää esim. Crossref Metadata Search
 2. Jos on syytä epäillä URL:n pitkäikäisyyttä, tarkista onko dokumentti saatavilla vapaasti käytettävästä verkkoarkistosta (esim. Internet Archive tai Memento) ja anna myös arkistoidun dokumentin osoite jos se löytyy. 
 3. URL-osoitteiden käyttöä viittaamisessa tulisi välttää.

Lähde ja lisätietoa: Hakala, J. (2017). E-viittaamisen ihanuus ja kurjuus. Informaatiotutkimus, 36(2), s. 77–85. https://doi.org/10.23978/inf.65190

Merkitään tekijä, julkaisuaika, otsikko ja julkaisukanava.

Esimerkit

Ruokangas, P. (2017). Lapin hiljaisuuden politiikkaa - “Hiljaisuutta on vaikka muille jakaa” (Pro gradu, Lapin yliopisto).  http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-201711071361

Begum, S. (2018). Ageing and Gender in the Nordic Arctic (Väitöskirja, Lapin yliopisto). (Acta electronica Universitatis Lapponiensis). http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-104-0

Heikkinen, M. (2015). Selainpohjaisen geokätköilyn suunnittelu ja toteutus. (AMK-opinnäytetyö, Kajaanin ammattikorkeakoulu). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201501221506.

Esimerkki

Yliopistolaki 2009/558. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090558.

Esimerkki

Hakkarainen, K. (1998). Tutkiva oppiminen. Luennot Äidinkielen opettajain liiton talvipäivillä 30.1.1998.

Esimerkkejä

Tutkimusdata (Tutkimusdataan viittaamisesta Tietoarkiston sivulla)

 • Merkitään tekijä, tekijän taustaorganisaatio, aineiston nimi, keruuajankohta, versio, aineistonumero, urn-tunnus sekä jakajatieto.
 • Nystedt, U. (Jyväskylän yliopisto): Erityislapsiperheiden vertaistukiverkostot 2014 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2015-12-18). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3066

Blogit 

Twiitit

Facebook

 • Gaiman, N. [Neil]. (2012, February 29). Please celebrate Leap Year Day in the traditional manner by taking a writer out for dinner. It’s been four years since many authors had a good dinner. We are waiting. Many of us have our forks or chopsticks at the [Facebook status update]. https://www.facebook.com/neilgaiman/posts/10150574185041016

Lähdeviitteet tekstissä, esimerkkejä soveltaen APA 6 -viittaustyyliä

Yksi tekijä

 • (Heikkinen 2018, 110)

Kaksi tekijää

 • (Heikkinen & Hiidenmaa 2018, 110)

Kolmesta viiteen tekijää

 • Ensimmäisen kerran (Heikkinen, Hiidenmaa & Tiililä 2000, 110)
 • Toisen kerran (Heikkinen ym. 2000, 110)

Kuusi tai useampia tekijöitä

 • (Heikkinen ym. 2000, 110)

Jos kirjoittaja ei ole tiedossa, käytä instituution nimeä tai lähteen otsikkoa.

 • (Vastuullinen tiede 2018) 

Kun lainaus ulottuu yhteen virkkeeseen, pisteen paikka sulkujen jälkeen, viitteellä ei ole omaa pistettä.

 • Lause, jossa lähteeseen viitataan (Niiniluoto 2002, 187).

Kun lainaus ulottuu useampaan kuin yhteen virkkeeseen, viite saa oman pisteensä.

 • Lauseet, joissa lähteisiin viitataan. (Niiniluoto 2002, 187.)

(Yliopistolaki 2009/558 § 2)

Yliopistolaissa (2009/558) 2. §:ssä – –

 • Oikeustietessä katso Viittaaminen kotimaisissa oikeustieteellisissä julkaisuissa -ohje.

Laitisen (2010, 63) mukaan Mason (2002)

TAI

Mason (2002, 148–150) – – (Laitinen 2010, 63).

 • Periaate on, että tutkielmissa käytetään vain ensikäden eli alkuperäislähteitä
 • Jos et saa alkuperäistä lähdettä käyttöösi, mutta asian poisjättäminen olisi merkittävä puute työsi kannalta, viittaa alkuperäiseen lähteeseen tekstissä, mutta merkitse lähdeluetteloon vain se lähde, jota olet itse käyttänyt.

Hyvää englannin kieltä