Skip to main content

Tutkijalle: kirjat ja raportit

Ohjeita toimittajille

Kirjalla tulee aina olla

 • nimi
 • julkaisija
 • ISBN
 • tekijä(t) tai toimittaja(t)
 • kunnollinen nimiösivu, jossa on riittävät ja selkeät tiedot

Lapin yliopiston malli nimiösivun laatimiseksi

Tieteellisen kirjan näkyvyyden ja vaikuttavuuden edistämiseksi

 • Tieteellisen kirjan arvioijien tulee olla eri organisaatiosta kuin kirjoittajat eikä heillä saa olla yhteisiä julkaisuja kirjoittajien kanssa, jotta arviointi on uskottavaa.
 • Tieteellisen kirjan julkaisijaksi tulee valita sellainen kustantaja, jonka kautta kirja saa kunnollisen näkyvyyden ja levikin. Jos kotimaisella kustantajalla on vertaisarviointitunnus Vertaisarvioitu logo, kustantaja järjestää ja dokumentoi arvioinnin.
 • Tieteellisen kirjan tulee olla löydettävissä sellaisten tietokantojen ja -järjestelmien kautta, joista tieteellistä kirjallisuutta yleensä haetaan.
 • Yliopistojen ja tutkimuslaitosten omia sarjoja ei pidetä tieteellisesti uskottavina eikä niiden kautta saa kunnollista levikkiä, joten vertaisarvioituja tieteellisiä kirjoja ei pidä julkaista näissä sarjoissa vaan hakea niille uskottava tieteellinen kustantaja.

Ammatillisen tai yleistajuisen kirjan näkyvyyden ja vaikuttavuuden edistämiseksi

 • Julkaisijaksi tulee valita sellainen kustantaja, jonka kautta saavutetaan tavoiteltu lukijakunta parhaiten
 • Yliopistojen, tiedekuntien ja tutkimuslaitosten omat sarjat saattavat hyvin palvella erilaisten projekti- ja kehittämisraporttien yms. julkaisukanavana, jos tiedotus ja markkinointi hoidetaan hyvin
 • Kirjan rakenne, tyyli ja kieli valitaan siten, että kirja on kohderyhmälleen mahdollisimman ymmärrettävä ja käyttökelpoinen

Vapaakappaleet Kansalliskirjastoon

Jos kirja painetaan Suomessa, kirjapainon tulee huolehtia painetun kirjan vapaakappaleet Kansalliskirjastoon. Jos kirja painetaan ulkomailla tai julkaistaan elektronisena, julkaisijan vastuulla on toimittaa vapaakappaleet ja elektroninen kirja Kansalliskirjastoon.

Missä julkaista tieteellinen kirja?

Jos kirjoittaa oman kirjan tai artikkelin kokoomateoksessa, on julkaisun näkyvyyden kannalta tärkeää, minkälaisen kustantajan kautta julkaisee. Kansainvälisen suuren kustantamon kautta saa laajan levikin, mutta hyviä vaihtoehtoja on myös kotimaisissa tiedekustantamoissa. Tärkeintä on käyttää sellaista kustantamoa, jota arvostetaan omalla tieteenalalla ja jonka kautta parhaiten tavoittaa riittävän laajan tieteellisen lukijakunnan.

Tutkimusorganisaatioiden omat sarjat eivät yleensä täytä tieteellisen kustantamisen kriteerejä ja niiden levikki ja näkyvyys ovat tieteellisen julkaisemisen kannalta liian pieniä. Tiedekuntien ja muiden yksiköiden sarjat ovat sopivia rajalliselle kohderyhmälle kirjoitetuille tutkimusraporteille. Raportit suositellaan julkaistaviksi elektronisina yliopiston julkaisuarkisto Laudassa.

Julkaisufoorumi sisältää myös kustantajien tasoluokituksen. Tieteelliselle kohdeyleisölle tarkoitetut julkaisut tulisi yleensä julkaista kustantajalla, joka on vähintään julkaisufoorumitasolla 1.

Tekijänoikeudet ja julkaisusopimukset

Käsikirjoituksen kaikki tekijänoikeudet ovat kirjoittajilla. Julkaisemiseen liittyvistä oikeuksista ja vastuista tulee sopia kirjallisesti.

Tekijänoikeudet kirjoissa

Julkaisusopimuksessa tekijä luovuttaa julkaisijalle oikeuden tuottaa käsikirjoituksesta kirja (ja / tai e-julkaisu) ja jakaa, myydä ja markkinoida sitä. Sopimuksessa tekijä varmistaa, että hänellä on kaikki tarvittavat oikeudet julkaistavaan käsikirjoitukseen kuvineen ja muine materiaaleineen siten, että hän ei riko kenenkään ulkopuolisen tekijänoikeuksia antaessaan julkaisuluvan. Lisäksi sopimuksessa sovitaan myös siitä, millaisia oikeuksia tekijälle (-jöille) jää julkaisemisen jälkeen julkaisun jakamiseen ja uudelleenjulkaisuun ja millaiset oikeudet ja vastuut julkaisijalla on.

Tekijänoikeudet kokoomateoksissa

Kokoomateoksen toimittajalla ei ole mitään tekijänoikeuksia kirjoituksiin eikä hän voi tehdä julkaisijan kanssa julkaisusopimusta, elleivät tekijät häntä valtuuta siihen. Tekijöille jää edelleen vastuu siitä, että heillä on kaikki oikeudet käsikirjoituksiinsa kuvineen ja muine materiaaleineen siten, että he eivät riko kenenkään ulkopuolisen tekijänoikeuksia antaessaan julkaisuluvan.

Kokoomateoksen osalta julkaisusopimus voidaan siis tehdä julkaisijan ja toimittajan välillä, jos toimittajalla on kaikkien tekijöiden kirjallinen valtuutus sopia julkaisemisesta. Tällöin toimittajan tekemän julkaisusopimuksen liitteeksi on syytä panna tekijöiden antama valtuutus sopia julkaisemisesta. Vaihtoehtoisesti julkaisija voi tehdä julkaisusopimukset suoraan kaikkien artikkelien tekijöiden kanssa. Tällöinkin toimittajalla voi olla erillinen sopimus julkaisijan kanssa, jos toimittaja esim. kirjoittaa teokseen esipuheen, johdannon, loppupäätelmät tms. 

Kaupalliset kustantajat kieltävät usein tekijöitä jakamasta kokoomateoksissa julkaistuja artikkeleitaan organisaatioidensa julkaisuarkistojen (esim. LaCRIS) tai tutkijoiden sosiaalisen median kautta (esim. Academia.edu, ResearchGate). Julkaisusopimus tulee kuitenkin pyrkiä tekemään julkaisijan kanssa siten, että tekijöille jää vähintään oikeus omien artikkeliensa rinnakkaistallentamiseen julkaisuarkistoon.

Elektronisten julkaisujen tekijänoikeudet

Elektronisen julkaisun sisältöä voi käyttää monin tavoin helpommin kuin painetun. Tekijöiden on sen vuoksi tärkeää valita, millaisia oikeuksia he antavat teoksensa käyttäjille. Elektronisten teosten tekijöiden myöntämät oikeudet merkitään yleensä kansainvälisillä Creative Commons -lisensseillä. Vaikka tekijä antaisikin teokselleen laajat käyttöoikeudet, pitää teoksen käyttäjän kuitenkin jokseenkin aina viitata alkuperäiseen tekijään ja teokseen (CC BY). Lisensseillä voidaan rajoittaa teoksen kaupallista jatkokäyttöä ja muokkaamista sekä uudelleenjulkaisemisen lisenssejä.

Lisää tietoa kuvien käytöstä julkaisuissa ja oppimateriaaleissa:

Tallennus Laudaan

Tiedekuntien ja yksiköiden omat sarjat ja erillisteokset suositellaan julkaistavaksi elektronisina Laudassa. Julkaisijana on joko yliopisto tai jokin sen yksikkö, ei koskaan hanke tai projekti. Tiedekuntien, yksiköiden ja projektien verkkosivuille laitetaan sitten tarvittavat linkit Laudassa olevaan julkaisuun.

Kokoomateokset tallennetaan sekä yhtenä kokonaisuutena että kukin artikkeli erillisenä tiedostona. Tämä mahdollistaa erillisiin artikkeleihin linkittämisen ja niiden jakamisen kirjoittajien omilla kotisivuilla sekä esim. tutkijoiden sosiaalisessa mediassa.

Erillisteoksen julkaisemista varten tehdään sopimus tekijän (-jöiden) ja julkaisijan välillä. Tekijä tulostaa alla olevan lomakkeen, täydentää ja allekirjoittaa sen ja toimittaa sen skannattuna pdf-tiedostona yhdessä julkaisun pdf(A) -tiedoston  kanssa kirjastoon. Sopimus allekirjoitetaan yliopiston puolesta kirjastossa, skannataan, arkistoidaan ja toimitetaan tiedostokopiona tekijälle.

Laudassa julkaistavien kokoomateosten jokaisesta artikkelista tehdään erillinen kirjoittajan (-jien) allekirjoittama sopimus. Toimittaja sopii tekijöiden kanssa kokoomateoksen tekijänoikeuslisenssin ja täydentää alla olevaan julkaisusopimuspohjaan teoksen tiedot ja lisenssin ja jakaa sen kirjoittajille allekirjoitettavaksi. Toimittaja huolehtii siitä, että kaikille artikkeleille on sopimukset ja toimittaa ne yhdessä julkaistavien tiedostojen kanssa kirjastoon. Kirjasto skannaa julkaisijan puolesta allekirjoitetut sopimukset, arkistoi ne ja lähettää ne toimittajan kautta tekijöille.

Kirjasto huolehtii e-julkaisujen tallennuksesta Laudaan ja toimittamisesta Kansalliskirjastoon kulttuuriaineistolain mukaisesti (ns. vapaakappale).

Lisätietoja ja toimitusosoite:

Raija Paavola, puh. 040 4844 318, lauda@ulapland.fi

Tekijänoikeuslisenssit

Alla on kuvattuna tärkeimmät CC-lisenssit. Käytännön esimerkkejä lisenssien käytöstä on Creative Commons -yhteisön verkkosivustolla:

CC BY logo CC BY Nimeä (Attribution)

Teosta saa kopioida, levittää, esittää ja muuttaa vapaasti, myös kaupallisiin tarkoituksiin. Tekijän nimi on aina mainittava asianmukaisesti eikä tekijän nimeä, kuvaa tai logoa saa muuttaa. CC BY on yleisin avoimien sisältöjen lisenssi ja se on erittäin tehokas tapa saada paljon lukijoita tai yleisöä. Lisenssillä varustettua aineistoa voi esimerkiksi käyttää opetuksessa kunhan tekijä mainitaan.

CC BY-SA logo CC BY-SA Nimeä–Jaa-samoin (ShareAlike)

Kuten CC BY, mutta johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä, jolla käytetty teos oli lisensioitu. Yleinen yhteistuotantohankkeissa, kuten Wikipediassa ja Tieteen termipankissa. Suositeltava oppimateriaaleille.

CC BY-ND logo CC BY-ND Nimeä–Ei-muutoksia (NoDerivatives)

Kuten CC BY, mutta teoksesta ei saa levittää johdannaisteoksia. Teosta saa hyödyntää vain sen alkuperäisessä muodossa. Tämän lisenssin voi antaa esimerkiksi taideteokselle.

CC BY-NC logo CC BY-NC Nimeä–Ei-kaupallinen (NonCommercial)

Kuten CC BY, mutta teosta tai johdannaisteoksia ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin muuten kuin tekijänoikeuslain mukaisesti. Laki ei määrittele, mitä on kaupallinen käyttö ja teoksen hyödyntäjän on mietittävä tämä aina tapauskohtaisesti (tällä lisenssillä varustettua teosta ei esimerkiksi voi jakaa kaupallisessa tai mainosrahoitteisessa blogissa, sivustossa tai julkaisuarkistossa). Lisenssiä suositellaan käytettäväksi vain erikoistapauksissa, esimerkiksi silloin kun teosta todennäköisesti hyödynnetään kaupallisten valmennuskurssien opetuksessa ja tämä halutaan estää.

CC BY-NC-SA logo CC BY-NC-SA Nimeä–Ei-kaupallinen–Jaa-samoin

Kuten CC BY-SA, mutta teosta ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Siis johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä, jolla käytetty teos oli lisensioitu, mutta vain epäkaupallisiin tarkoituksiin. Usein käytetty lisenssi oppimateriaaleissa (esim. MIT).

CC BY-NC-ND logo CC BY-NC-ND Nimeä–Ei-muutoksia–Ei-kaupallinen

Kuten CC BY-ND, mutta teosta ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Siis teoksesta ei saa levittää johdannaisteoksia eikä sitä voida käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Lisenssiä on käytetty paljon esimerkiksi äänikirjoissa, podcasteissa ja taideteoksissa, joiden halutaan leviävän laajalle, mutta tarkalleen samassa muodossa.

CC 0                     Nolla

Tekijä luopuu teoksensa kaikista oikeuksista (hyvä tieteellinen käytäntö kuitenkin suosittaa lähteen mainitsemista). Tätä lisenssiä on käytetty mm. Flickr-kuvapalvelussa ja suositellaan tietoaineistojen metadataan ja tutkimusdatan jakamiseen. Esimerkiksi Valtion taidemuseo on jakanut taidekokoelmansa metadatan CC 0 -lisenssillä.

Tarvittaessa kysy neuvoa kirjastosta research.library (at) ulapland.fi

Open access -julkaiseminen

Vapaasti verkossa oleva sivusto ei ole open access -julkaisu.

Open access -julkaisemisen ominaisuuksia ovat

 • julkaisu on vapaasti ja pysyvästi saatavilla sellaisella julkaisualustalla, jossa on avoin standardinmukainen rajapinta hakukoneita varten, jotka mahdollistavat julkaisun löytymisen ja saatavuuden erilaisten tieteellisten julkaisujen hakujärjestelmien kautta
 • julkaisu säilyy luotettavasti muuttumattomana (tallennettu esim. pdf/A tiedostomuotoon)
 • julkaisulla on standardinmukaiset metatiedot
 • julkaisulla on pysyvä tunniste (DOI tai URN) ja sen avulla pysyvä verkko-osoite
 • julkaisun tekijänoikeudet on ilmaistu kansaivälisen standardin mukaisella lisenssillä (esim. Creative Commons)
 • kokoomateoksen kukin artikkeli tallennetaan myös erillisenä tiedostona ja kullekin artikkelille annetaan erillinen pysyvä tunniste

Kirjalle muodostetaan pysyvä tunniste ja sen myötä pysyvä verkko-osoite ISBN-numerosta seuraavan esimerkin mukaan:

 • julkaisun ISBN-numero on 978-952-nn-nnnn-n
 • julkaisun URN-tunnus on silloin URN:ISBN:978-952-nn-nnnn-n
 • julkaisun  pysyvä osoite on silloin http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-nn-nnnn-nn

ISSN- ja ISBN-numerot

ISBN-tunnukset yliopiston eri yksiköiden tuottamille julkaisuille ja ISSN-tunnukset sarjoille ja lehdille saa kirjastosta sähköpostilla,  julkaisut (at) ulapland.fi.

Jos julkaisijana on muu kuin Lapin yliopisto tai jokin sen yksikkö eikä julkaisijalla ole omia ISBN-tunnuksia, tunnukset haetaan Kansalliskirjastosta: