Skip to main content

Opetuksen tueksi

Lisensoitujen e-aineistojen käyttöoikeudet

Kirjasto hankkii e-aineistoja sekä FinELibin (Kansallinen elektroninen kirjasto) kautta että suoraan aineistojen toimittajilta. Aineistojen käyttöoikeudet määritellään lisenssisopimuksissa. 

Yleensä käyttö on sallittua opetus-, opiskelu- ja tutkimustarkoitukseen. Aineistoja ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Kokonaisia teoksia ei myöskään saa tulostaa tai kopioida, mutta niitä voi linkittää mm. verkko-oppimisympäristöön.
HUOM! Kopioston kopiointilupa (digilupa) ei koske lisenssisopimuksin hankittuja aineistoja.

Linkitä e-aineistoihin verkkokursseilla

Kun linkität verkkokurssillesi e-aineiston (kirja tai artikkeli), korvaa aina kun mahdollista URL-osoitteet pysyvällä tunnuksella (DOI, Handle, URN).

 • DOI-tunnisteesta voi tehdä linkin: https://doi.org/[DOI-tunniste]. DOI:n voi selvittää esim. Crossref Metadata Search
 • Esimerkki: https://doi.org/10.23978/inf.65190

Eäkäyttölinkki

Lisensoitujen e-aineistojen osoitteen eteen täytyy aina lisätä etäkäyttö- eli proxy-palvelimen osoite. Tällöin linkki avaa automaattisesti HAKA-kirjautumisikkunan ja opiskelijat pääsevät lukemaan aineistoa myös yliopiston verkon ulkopuolelta. 

Linkitä LUC-Finnaan

Linkitä ja jaa aineistoja Finnassa

Avaa aineiston tiedot tuloslistasta ja sen jälkeen:

 1. Kopioi linkki osoiteriviltä tai
 2. Lähetä linkki sähköpostitse tai
 3. Jaa linkki sosiaalisessa mediassa

"Juridification and social citizenship in the welfare state" -verkkokirjan tiedot LUC-Finnassa: 2. Lähetä sähköpostilla -linkki. 3. FB, Twitter ja Instagram -logot

Linkitä hakutulos Finnassa

 • Linkin tiedonhaun tuloksiin voit kopioida osoiteriviltä.

Jaa suosikkilista Finnassa

 • Tallenna halutut julkaisut suosikkeihin Nasta-kuvakkeella
 • Avaa Suosikit ja lisää uusi lista, johon halutut julkaisut lisätään
 • Kun avaat kyseisen listan, sen nimen alta valitaan näkyvyys > Julkinen (1), jonka jälkeen saat esiin listan julkisen linkin (2)LUC-Finnan Suosikit-näkymä

E-aineistoihin viittaaminen

Verkkolähteisiin viittaaminen

Lähdeluettelossa on bibliografisten tietojen lisäksi kerrottava, miten aineistoon pääsee käsiksi:

 1. Korvaa URL-osoitteet pysyvällä tunnuksella (DOI, Handle, URN) aina kun mahdollista.
  DOI-tunnisteesta voi tehdä linkin: https://doi.org/[DOI-tunniste]. DOI:n voi selvittää esim. Crossref Metadata Search 
 2. Tarkista, onko dokumentti saatavilla verkkoarkistosta, esim. Internet Archive tai Memento ja anna arkistoidun dokumentin osoite.
 3. URL-osoitteiden käyttöä viittaamisessa tulisi välttää.

Lähde: Hakala, J. (2017). E-viittaamisen ihanuus ja kurjuus. Informaatiotutkimus, 36(2), s. 77–85. https://doi.org/10.23978/inf.65190

Lay Kielikeskus, malli lähdeluettelosta soveltaen APA 6 -viittaustyyliä

Niiniluoto, I. (2002). Johdatus tieteenfilosofiaan. Käsitteen- ja teorianmuodotus. Helsinki. Otava.

Heikkinen, V., Hiidenmaa, P. & Tiililä, U. (2000). Teksti työnä, virka kielenä. Helsinki. Gaudeamus.

Amaden-Crawford, C. (2018). The art of fashion draping (5th ed.). London: Bloomsbury Publishing. https://doi.org/10.5040/9781501328510

Duxbury, N., & Richards, G. (toim.). (2019). A research agenda for creative tourism. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Suomennettu teos:
Neisser, U. (1982). Kognitio ja todellisuus. Suomentanut Helena Janhukainen. Helsinki. Weilin & Göös. Englanninkielinen alkuteos 1976.

Tekijän tai toimittajan nimi

 • toimittajan nimen perään merkitään (toim.) tai vastaava lyhenne
 • tekijän ollessa yhteisö vastuuyhteisön nimi esitetään samassa muodossa kuin se esiintyy julkaisussa
 • henkilö- tai yhteisötekijän puuttuessa viitteeseen merkitään ensimmäiseksi teoksen nimi


​Oikeustieteessä on käytössä "Viittaaminen kotimaisissa oikeustieteellisissä julkaisuissa" -suositus.

RefWorksissa on kielikeskuksen ohjeen mukaan viittaustyyli: "APA-sovellus LaY Kielikeskus". RefWorksissa on oikeustieteen ohjeen mukaan kaksi viittaustyyliä: "OTK Lay (Harvard), lähteet sulkuviitteissä" ja "OTK LaY (suom. oikeustiet. suositus), lähteet alaviite".

Lehtiartikkelit

Harmanen, M. (2011). Kielitiedolla lisää kielitajua – perusopetuksen ja lukion kielitiedon opetus. Virittäjä, 115 (3), 385-394.

Sintonen, S. & Pehkonen, A. (2014). Effect of social networks and well-being on acute care needs. Health & Social Care in the Community, 22(1), 87-95. https://doi.org/10.1111/hsc.12068

Toimitettujen teosten artikkelit (kokoomateosten artikkelit)

Uljas-Rautio, K. (2010). Kirjoittamisen ja lukemisen taito. Teoksessa J. Hurtig, M. Laitinen & K. Uljas-Rautio (toim.) Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. (149-182). Jyväskylä. PS-kustannus.

Ohjeita

 • käytä DOI-numeroa (=pysyvä osoite), jos se on ilmoitettu 
 • verkko-osoitetta ei tarvitse merkitä lehdestä, joka ilmestyy myös painettuna
 • jos vuosikertaa ei ole mainittu, kerrotaan lehden numero (Virittäjä-lehden artikkelissa se olisi ollut 3/2011)

Esimerkit

Vastuullinen tiede. Tutkimusetiikka ja tiedeviestintä Suomessa. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ja Tutkimuseettinen neuvottelukunnan sivusto. https://www.vastuullinentiede.fi.

Verkkolähteisiin viittaaminen

Lähdeluettelossa on bibliografisten tietojen lisäksi kerrottava, miten aineistoon pääsee käsiksi:

 1. Korvaa URL-osoitteet pysyvällä tunnuksella (DOI, Handle, URN) aina kun mahdollista.
  DOI:sta voi tehdä linkin: https://doi.org/[DOI-tunniste]. DOI:n voi selvittää esim. Crossref Metadata Search
 2. Jos on syytä epäillä URL:n pitkäikäisyyttä, tarkista onko dokumentti saatavilla vapaasti käytettävästä verkkoarkistosta (esim. Internet Archive tai Memento) ja anna myös arkistoidun dokumentin osoite jos se löytyy. 
 3. URL-osoitteiden käyttöä viittaamisessa tulisi välttää.

Lähde ja lisätietoa: Hakala, J. (2017). E-viittaamisen ihanuus ja kurjuus. Informaatiotutkimus, 36(2), s. 77–85. https://doi.org/10.23978/inf.65190

Merkitään tekijä, julkaisuaika, otsikko ja julkaisukanava.

Esimerkit

Ruokangas, P. (2017). Lapin hiljaisuuden politiikkaa - “Hiljaisuutta on vaikka muille jakaa” (Pro gradu, Lapin yliopisto).  http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-201711071361

Begum, S. (2018). Ageing and Gender in the Nordic Arctic (Väitöskirja, Lapin yliopisto). (Acta electronica Universitatis Lapponiensis). http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-104-0

Heikkinen, M. (2015). Selainpohjaisen geokätköilyn suunnittelu ja toteutus. (AMK-opinnäytetyö, Kajaanin ammattikorkeakoulu). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201501221506.

Esimerkki

Yliopistolaki 2009/558. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090558.

Esimerkki

Hakkarainen, K. (1998). Tutkiva oppiminen. Luennot Äidinkielen opettajain liiton talvipäivillä 30.1.1998.

Esimerkkejä

Tutkimusdata (Tutkimusdataan viittaamisesta Tietoarkiston sivulla)

 • Merkitään tekijä, tekijän taustaorganisaatio, aineiston nimi, keruuajankohta, versio, aineistonumero, urn-tunnus sekä jakajatieto.
 • Nystedt, U. (Jyväskylän yliopisto): Erityislapsiperheiden vertaistukiverkostot 2014 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2015-12-18). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3066

Blogit 

Twiitit

Facebook

 • Gaiman, N. [Neil]. (2012, February 29). Please celebrate Leap Year Day in the traditional manner by taking a writer out for dinner. It’s been four years since many authors had a good dinner. We are waiting. Many of us have our forks or chopsticks at the [Facebook status update]. https://www.facebook.com/neilgaiman/posts/10150574185041016

AMKin malli lähteiden merkitsemisestä lähdeluetteloon, soveltaen APA 6 -viittaustyyliä

Vilkka, H. 2006. Tutki ja havainnoi. Helsinki: Tammi.

RT 1995. Rakennustietosäätiön ohjetiedosto 10-10387. Talonrakennushankkeen kulku. Rakennustietosäätiö.

Jos lähteessä on useita tekijöitä, mainitaan kaikki tekijät. Nimien väliin laitetaan pilkku, paitsi kahden viimeisen nimen välissä on &-merkki.

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. 15., uudistettu painos. Helsinki: Tammi.

Tieteelliset lehtiartikkelit

Coulter, K. S. & Coulter, R. A. 2002. Determinants of trust in a service provider: the moderating role of length of relationship. The Journal of Service Marketing Vol. 16 No 1, 35–50.

Uusitalo-Malmivaara, L., Kankaanpää, P., Mäkinen, T., Raeluoto, T., Rauttu, K., Tarhala, V. & Lehto, J. E. 2012. Are special education students happy? Scandinavian Journal of Educational Research 56, 419–437.

Worthington, B. 2003. Change in an Estonian Resort. Contrasting Develop-ment Contexts. Annals of Tourism Research Vol. 30. No 2, 369–385. Viitattu 8.4.2015 http://dx.doi.org/10.1016/S0160-7383(02)00105-6.

Edellisessä esimerkissä käytetään doi.org-numerosarjaa, joka kertoo elektronisen aineiston pysyvän sijainnin verkossa (DOI = Digital Object Identifier). DOI-numerosarja on annettu tieteellisen artikkelin viitetiedoissa.

Toimitettujen teosten artikkelit (kokoomateosten artikkelit)

Anttila, K. 2011. Asiantuntijuuden kehittymisestä. Teoksessa J. Kaisto & J. O. Liimatainen (toim.) Asiantuntijaksi kasvun tukeminen korkeakoulussa. Ajatuk-sia urasta, asiantuntijuudesta ja opiskelun etenemisestä. Oulu: Oulun yliopis-to, 18–25.

Hujanen, J. 2003. Lukijasta tekijäksi? Verkkomedia ja vuorovaikutteisen journa-lismin mahdollisuus. Teoksessa T. Modinos & A. Suoninen (toim.) Merkillinen media. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 64–98.

Sanomalehti- ja ammattilehtiartikkelit

Kankare, M. 2011. Pelko nostaa ydinvoiman hintaa. Talouselämä 25.3.2011, 18.

Sullivan, J. 2009. Social Media and the Brand New Classroom. Food Service Europe & Middle East 6/2009, 46.

HUOM! Korvaa URL-osoitteet pysyvällä tunnuksella (DOI, Handle, URN) aina kun mahdollista.

Kirjoittajan mukaan, jos kirjoittaja on tiedossa:

Hannula, T. & Koivuranta, E. 2015. Esimiehen käsikirja työssä jaksamiseen. Konfliktit ja työhyvinvointi. Rovaniemi: Lapin ammattikorkeakoulu. Sarja D. Muut julkaisut 1/2015. Viitattu 3.12.2015 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-316-083-5.

Karjalainen, M. 2015. Nämä kaksi ovat vaikeimmat. Turvapaikanhakijat ja opis-kelijat ratkoivat yhdessä kotouttamista. Talouselämä 3.12.2015. Viitattu 4.12.2015 http://www.talouselama.fi/uutiset/nama-kaksi-ovat-vaikeimmat-turvapaikanhakijat-ja-opiskelijat-ratkoivat-yhdessa-kotouttamista-6130315.

Lahti, L. 2014. Monikulttuurinen työelämä. Hyväksi ihmiselle, hyväksi bisnekselle. Helsinki: Talentum Media Oy. E-kirja. Viitattu 3.12.2015 https://luc.finna.fi/lapinamk/, Talentum verkkokirjahylly.

Julkaisun nimen mukaan, jos kirjoittaja ei ole tiedossa:

Alkoholiasiat ravintolassa 2014. Ohje 6/2014. Helsinki: Valvira. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. Viitattu 19.9.2014 http://www.valvira.fi/files/ohjeet/Alkoholiasiat_ravintolassa.pdf. 

Huippuostajan työkirja 2013. Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla. Helsinki: Tekes. Viitattu 3.12.2015 www.tekes.fi/globalassets/julkaisut/huippuostajan_tyokirja_2013.pdf.

Suomen virallinen tilasto: Majoitustilasto 2015. Helsinki: Tilastokeskus. Viitattu 3.12.2015 http://www.stat.fi/til/matk/2015/09/matk_2015_09_2015-11-19_tie_001_fi.html.

WWW-sivun ylläpidosta vastaavan organisaation mukaan:

Lapin AMK 2015. Hyvinvointiapteekki. Viitattu 3.12.2015 http://www.lapinamk.fi/fi/Tyoelamalle/Kehittamisymparistot/Hyvinvointiapteekki.

Laaksamo, O.-M. 2014. Verkkoroolipelaaminen ja sosialisaatio. World of Warcraft -pelit osakulttuurisena toimintana sosialisaation näkökulmasta. Lapin yliopisto. Sosiaalityö. Pro gradu -tutkielma.

Rakennerahastolaki 29.12.2006/1401.

Sähköpostiviestit

Sähköpostiviestistä mainitaan lähettäjän sukunimi, etunimen ensimmäinen kirjain, vuosi, sähköpostiviestin otsikko, vastaanottaja ja ajankohta ja tulostusajankohta.

Tietäväinen, A. 2014. Opinnäytetyön esittämisestä. Sähköposti kalle.kehveli@lapinamk.fi 11.4.2014. Tulostettu 15.4.2014.

Suulliset lähteet

Haastatteluista, keskusteluista ja luennoista mainitaan henkilön sukunimi, etunimen ensimmäinen kirjain, vuosi, organisaatio, titteli/arvo/asema, haastattelu/keskustelu/luento, luennon otsikko ja ajankohta.

Viljanen, S. 2011. Digital Equipment Corporation Oy. Tuotantopäällikön haastattelu 12.4.2011.

DVD- tai videonauhoitteet

Ruudun hurma 1996. Videonauhoite. Toim. Ritva Leino. Ylen avoin yliopisto. TV1. Opetusohjelmat.

Elokuvat

Mies vailla menneisyyttä 2002. Elokuva. Ohjaus: Aki Kaurismäki. Tuotanto: Bavaria Film Pandora Filmproduktion & Pyramide Productions & Sputnik & Yleisradio (YLE).

Omat teokset

Munapään tarina 2005. Animaatio. Ohjaus: Tero Mäkelä. Tuotanto: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Tornio.