Skip to Main Content

Aineistonhallinta

Tutkimusetiikka

Eettiset näkökohdat on syytä pitää mielessä koko tutkimusprojektin ajan, alkaen siitä, kun alat suunnitella aineiston hankintaa.

Tutkittaessa ihmisiä periaatteena on, että he osallistuvat tutkimukseen vapaaehtoisesti saatuaan riittävästi tietoa tutkimuksen tavoitteista ja menetelmistä voidakseen antaa suostumuksensa tutkimukseen. Suostumuksen olemassaolo on pystyttävä osoittamaan. Tallenna siis esim. nauhoitukselle haastattelun alkuun haastateltavan lupa.

Tutkittaessa potilaita, alaikäisiä, kehitysvammaisia ym., jotka eivät välttämättä itse pysty arvioimaan tutkimuksen merkitystä itselleen, täytyy hankkia tutkimukselle suostumus vanhemmilta tai edunvalvojilta. Tavoitteena on, että näitäkin ihmisiä kuullaan mahdollisuuksien mukaan eikä heitä tutkita vastoin tahtoa.

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietoja sisältävien aineistojen käsittelystä vastuullisen on pystyttävä osoittamaan, että koko aineistojen kokoamisen, säilytyksen, analysoinnin ja tulkinnan ajan henkilötiedot on suojattu asiattomilta käyttäjiltä ja että henkilötietoja kootaan ja käsitellään vain tutkimuksessa tarvittavassa määrin. Tämä osoittamisvelvoillisuus tarkoittaa käytännössä riittävän tarkkaa aineistonhallinnan suunnitelmaa ja sen toteutuksen dokumentointia. Tutkittavan oikeutta saada nähdä itsestään tallennetut tiedot ja vaatia niitä poistettavaksi rajataan tulevassa tietosuojalaissa siten, että tutkimuksen tavoite ei vaarantuisi. Konkreettisia sanamuotoja ja tulkintoja ei vielä ole.

Henkilötietoa sisältävien rekisterien käytölle tutkimuksessa pitää myös olla lupa rekisterinpitäjältä, joskus myös tietosuojavaltuutetun puoltava lausunto. Lisäksi voit tarvita tutkimusluvan tehdessäsi tutkimusta kouluissa, päivähoidossa, sosiaali- ja terveyspalveluissa yms. Tietyissä ennalta määrätyissä tutkimusasetelmissa tai rahoittajan tai julkaisukanavan edellyttäessa tarvitset myös eettisen ennakkoarvioinnin.

Lisätietoa:

Tutkijan oikeudet ja vastuut tutkimusaineistojen suhteen

Tutkimusta suunniteltaessa on sovittava tutkimusryhmän kesken ja yliopiston kanssa kerättäviin tai luotaviin aineistoihin liittyvistä oikeuksista ja vastuista:

  • Kuka omistaa aineistot? Saako väitöskirjatutkija pitää jotkin aineistot?
  • Mitkä ovat oikeudet ja vastuut, jos joku tutkimusryhmäläinen vaihtaa työpaikkaa, lähtee pois tai tulee uusi ihminen ryhmään?
  • Mitä oikeuksille ja vastuille tapahtuu tutkimuksen päätyttyä?
  • Liittyykö joihinkin aineistoihin ns. lähioikeuksia? (valokuvat, piirrokset yms.) Muista, että lähioikeudet siirtyvät tekijän kuoleman jälkeen perillisille, eivät työnantajalle.
  • Mitkä ovat oikeudet ja vastuut ohjelmistojen ja tietokantojen suhteen?
  • Jos tutkimuksessa käytetään jonkun muun keräämää tai tuottamaa aineistoa, on ennen sen käyttöä selvitettävä, minkälaiset oikeudet käyttöön on.

Tietosuoja

Kun aineisto sisältää henkilötietoja tai hallinnollisia tietoja, täytyy noudattaa Euroopan tietosuoja-asetuksen (GDPR) määräyksiä sekä henkilötietolakia (523/1999, korvataan v. 2018 tietosuojalailla)  ja lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Tutkimusaineistot tulee säilyttää siten, että varmistetaan niiden luottamuksellisuus ja sisällön säilyminen, eli niitä pääsevät käsittelemään ja muokkaamaan vain ne, joilla on aineistoihin asianmukaiset oikeudet.

Tietoja suojataan teknisillä keinoilla sekä sopimuksilla ja laeilla. Tietosuojaan liittyvät riskit tulee kartoittaa ja määritellä tarvittavat suojaustoimet ja niihin liittyvät vastuut.

Luottamuksellisten henkilötietojen suojaaminen

Jos tutkimukseen osallistuvien henkilöiden tulee säilyä anonyymeinä, tulee suunnitella, miten aineistoihin sisältyvät henkilötiedot suojataan, käsitellään ja/tai poistetaan. Tutkimusaineistot voidaan anonymisoida poistamalla kaikki henkilöä identifioivat tiedot tai karkeistamalla tiedot käyttämällä luokituksia.

Jos tutkimusaineistoihin sisältyy ja aineistoissa käsitellään henkilötietoja, täytyy laatia rekisteriseloste, jossa kerrotaan mm. anonymisointitavat ja keinot, millä tiedot suojataan.

Aineistojen huolto tutkimusprojektin jälkeen

  • Jatkokäyttöä varten säilytettävät aineistot – niin digitaaliset kuin fyysiset – asianmukaiseen arkistoon
  • Hävitettävät aineistot hävitetään turvallisesti
  • Tarpeettomat väliaikaistiedostot ja tarpeettomat fyysiset aineistot hävitetään turvallisesti

Tietosuojasta huolehtiminen ei pääty projektin loppumiseen!