Skip to main content

Tutkimus ja TKI

Tutkimuksen vastuullisen arvioinnin yleiset periaatteet

Läpinäkyvys

 • Arvioinnin tavoitteet, menetelmät, aineistot ja tulkintatavat ovat kaikkien toimijoiden tiedossa
 • Arviointi suoritetaan avoimesti, selkeästi ja ymmärrettävästi
 • Arviointi dokumentoidaan luotettavasti

Integriteetti

 • Arvioinnissa noudatetaan rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta

Tasapuolisuus

 • Kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti
 • Arvioinnissa otetaan huomioon vain oleelliset ja läpinäkyvästi sovitut muuttujat
 • Arvioinnissa ei käytetä epäolennaista henkilöön tai hänen läheiseensä liittyvää ominaisuutta tai seikkaa

Kompetenssi

Arvioitsijoilla on sisällöllinen osaaminen sekä arviointiprosessin tavoitteiden ja menetelmien tuntemus
Arviointityössä tehdyt valinnat tulee perustella

Tutkijan vastuullisen arvioinnin tavoitteet

Arvioinnin tavoitteet ja kriteerit

 • Määritelty avoimesti ja asetettu tärkeysjärjestykseen
 • Selkeitä ja kaikkien tiedossa ennen arviointia
 • Tavoitteita ja kriteerejä valittaessa otetaan huomioon arvioinnin toivotut ja ei-toivotut vaikutukset
 • Kriteerejä noudatetaan johdonmukaisesti läpi prosessin
 • Määritellään, kenen näkökulmasta arvioitavien hyvyyttä tai keskinäistä paremmuutta arvioidaan

Arvioinnin menetelmien valinta

 • Tutkijaa arvioidaan ensisijaisesti laadullisesti
 • Arvioinnin tukena voidaan käyttää metriikkaa
 • Jos metriikkaa käytetään, on määriteltävä huolellisesti, miten eri arviointitapoja käytetään

Arvioinnin aineistot

 • Aineistojen on otava kattavia ja keskenään vertailukelpoisia
 • Aineistoja on käytettävä tavoitteeseen nähden tarkoituksenmukaisesti ja vastuullisesti
 • Tieteenalan käytännöt otetaan huomoon
 • Arvioinnin vaiheet ja johtopäätökset varmennetaan dokumentoiden
 • Huomioidaan käytettyjen aineistojen ja menetelmien rajoitteet

Arvioitsijoiden valinta

 • Esteettömiä suhteessa arvioitaviin
 • Valinnassa pyritään riittävään moninaisuuteen takaamaan eri näkökulmien ottaminen huomioon
 • Arvioitsijoiden tulee olla tietoisia oletusten ja mielipiteiden vaikutuksesta arviointiin

Arviointiprosessin tasapuolisuus

 • Arvioinnin tulee kohdella tutkijoita tasapuolisesti mm. suhteessa tieteenalaan, uravaiheeseen, sukupuoleen ja etnisyyteen

Tutkimuksen vaikuttavuuden ja laadun arviointi

 • Määritellään millaista tasapainoa arvioinissa haetaan tutkimuksellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden välille
 • Tutkimuksen tieteellinen luotettavuus, uutuusarvo ja merkitys
 • Tieteellisten julkaisujen ja muiden tutkimustuotosten avoimuus
 • Tutkimustuotosten monimuotoisuus
 • Tutkimuksen vastuullisuus (mm. eettiset seikat)
 • Tiedeviestintä
 • Innovaatiot, patentit, tutkimuksen kaupallistaminen
 • Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Tutkijan toiminta tiede- ja muissa yhteisöissä

 • Asiantuntija- ja luottamustehtävät
 • Tehtävät tieteellisessä julkaisutoiminnassa
 • Akateeminen johtajuus
 • Opettaminen ja ohjaaminen
 • Rahoituksen hakeminen ja saaminen
 • Tunnustukset
 • Muu ammattitaito

Tutkimusyhteisön rooli arviointiprosessissa

Tutkijan omien tavoitteiden huomioiminen

Arvioinnin hyöty arvioitavalle

Muiden yliopistojen oppaat